วิธีดูเนื้อคู่ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้

การเลือ กคู่ครองก็เหมือนกับการเสี่ย งดวง บางคนสมบูรณ์พร้อ มแต่ไม่คู่ควรกัน บางคนแตกต่างกัน มากเกินไป จนครองคู่อยู่กันได้ยาก แล้วเราจะเลือ กคู่อย่างไร มาอ่าน วิธีดูเนื้อคู่ในแบบที่เห ม าะสม กันดีกว่า ว่าต้องพิจารณาอะไรบ้าง

การที่คนสองคนจะเป็นเนื้อคู่ ก้าวไปสู่การที่จะเป็นคู่ครองกันได้แบบที่ถูกต้องเห ม าะสมนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า “ ดูก่อนคฤหบดีและคฤหปตานีถ้าภรรยาและสามีทั้งสองหวังจะพบกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ (ชาติหน้า) ไซร้

ทั้งสองคนนั้นแลพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอ กัน มีศีลเสมอ กัน มีจาคะเสมอ กัน มีปัญญาเสมอ กัน ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อ มได้พบกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ…”

การเลือ กเนื้อคู่จึงแยกออ กเป็น 4 ข้อหลัก

1.ศรัทธาเสมอ กัน

หากเรามีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งเดียวกัน เราก็จะมีมุมมองในเรื่องเดียวกัน ข้อดีหลัก ๆ ก็คือ เราจะไม่ทะ เลาะเบาะแ ว้งและอยากเอาชนะคะคานกันและกัน

ไม่ถกเถียงเพื่อให้ความเชื่อของเราชนะอีกฝ่าย ทำให้ครองคู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข นอ กจากเรื่องศรัทธาเสมอ กัน อีกอย่างที่สำคัญ คือความชอบและรสนิยม หากตรงกันแล้ว ก็จะลดความขัด แย้ง ลดเรื่องที่ต้องทะ เลาะในแต่ละวันไปได้

พระพุทธองค์ได้ชี้ทางสว่างให้กับคนที่จะมาเป็นคู่ครองกัน สองคนนั้นควรต้องมีความเชื่อเสมอ กันและไปในทิศทางเดียวกัน

เช่น เชื่อในหลักศาสนาเดียวกัน เพราะถ้าไม่เชื่ออะไรที่เหมือนกัน ก็จะอยู่ด้วยกันแบบชีวิตไม่สงบสุขแน่นอน

ทั้งนี้ หากเป็นเนื้อคู่ประเภทคู่เ วรคู่กรรมกันแล้ว ทั้งคู่มาที่มาพบกันก็เพราะมีกรรมลิขิต วิบากกรรมได้กำหนดไว้แล้ว

มีเป้าห ม ายให้คนทั้งคู่มาชดใช้วิบากกรรมของคนทั้งคู่ที่มีต่อ กันให้หมดสิ้นกันไป ซึ่งจะนานหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมนั้นจะหนักหรือจะเบา

เมื่อหมดแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไป หรือคู่ที่เลิกรากัน เปลี่ยนคู่บ่อย ๆ ก็เป็นเพราะอาจจะเป็นเนื้อคู่กันในปางก่อนจริง

มาเกื้อกูลกันบ้างในชาติปัจจุบันจริง แต่เมื่อบุญที่ทำร่วมกัน มัน มีน้อย ใช้บุญกันไปจนหมดแล้วไม่มีทำเพิ่ม ถึงเวลาก็ต้องแยกย้ายกันไป

2.มีศีลเสมอ กัน

ศีลเสมอ กัน เป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันบ่อย ๆ เวลาจะมองหาคู่ครองต้องให้มีศีลเสมอ กัน อธิบายง่าย ๆ คือ คนที่รักษาศีล รู้จักยับยั้งชั่งใจ

พากันไปสู่สิ่งที่ดีงาม ก็จะทำให้ชีวิตราบรื่น แต่หากสองคนนั้น มีศีลไม่เสมอ กัน ก็เป็นเรื่องยากที่จะอยู่ด้วยกันได้

ในเรื่องศีลเสมอ กัน ดูง่าย ๆ คนที่ชอบทำบุญ รักษาศีล ถ้าเจอคู่ครองที่ไม่รักษาศีล หรือศีลน้อยกว่า เช่น ชอบการพ นั น ตกเย็นคว้าขวดเห ล้า ก็ย่อ มไม่ฟังในสิ่งที่เราพูด เราตักเตื อ น ทำให้มีเรื่องขัดข้องห ม องใจกันง่าย

หากเราเจอคู่ที่มีศีลเสมอ กันพากันเข้าวัด ทำบุญ ทำแต่ความดี ชีวิตย่อ มเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน ไม่มีใครฉุดดึงชีวิตอีกฝ่ายให้ต่ำลง

3.จาคะเสมอ กัน

คำว่า จาคะ มีความห ม ายว่า การสลະสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น ห ม ายรวมถึงการสลະละทิ้งกิ เลส

ละความโ ลภ ความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ ความใจแคบ และการเลิกละนิสัย ตลอดถึงความประพฤติที่ไม่ดี ที่ทำให้เกิดความเสียหาย

จะเห็นได้ว่า คนที่มีจาคะย่อ มเสียสลະเพื่อส่วนรวมได้ มีความเอื้ออาทรต่อความทุกข์ยาก คอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว

หากคู่ของเรามีจาคะไม่เสมอ กัน คงเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรถึงต้องไปช่วยเหลือคนอื่น

คงจะดีไม่น้อย หากเราเลือ กครองคู่กับคนที่มีจาคะเสมอ กัน เป็นคนใจกว้าง ชอบทำบุญ สามารถช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนได้เหมือน ๆ กัน

เมื่อเรารักจะเป็นผู้ให้ก็จะอิ่มอ กอิ่มใจที่ได้ให้ แล้วยังสัมผัสถึงความสุขใจ เมื่อ มองเห็นผู้รับยิ้มแย้ม พอใจ ทำให้ความสุขของผู้ให้ทวีเพิ่มขึ้นอีกด้วย

4.ปัญญาเสมอ กัน

ปัญญาเสมอ กันคืออย่างไร พระราชพรหมยานหรือหล วงพ่อฤาษีลิงดำ พระอริยสงฆ์องค์หนึ่งของเรา ครั้งหนึ่งท่านได้ตอบคำถามให้กับลูกศิษย์ เมื่อลูกศิษย์คนนั้นถามท่านว่า ปัญญาคืออะไร

ท่านจึงได้เมตตาตอบไปว่า ปัญญา ความห ม ายทั่วไปแปลว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณา แปลว่าความเฉลียวฉลาดก็ได้ มิใช่รู้อย่างเดียวต้องนำเอาความรู้ที่ได้นั้น มาพิจารณาด้วย มิใช่ฉลาดอย่างเดียว ต้องมีเฉลียวใจด้วย

พระพุทธองค์ตรัสไว้ในเรื่องของการที่จะมาเป็นคู่ครองกัน ต้องมีปัญญาเสมอ กัน ถ้าใกล้เคียงกัน มากก็จะยิ่งมีความสุข ความเจริญ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนกันและกัน

ไม่เพียงแต่ศีลเสมอ กัน การมีศรัทธาเสมอ กัน จาคะเสมอ กัน และปัญญาเสมอ กัน ก็จะช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน มีความเชื่อในแบบเดียวกัน

ครองคู่กันอย่างมีความสุข ยากต่อ การทะ เลาะเบาะแ ว้ง วิธี ดูเนื้อคู่ และการเลือ กคู่ครองที่เห ม าะสม จึงจำเป็นต้องอาศัยทั้ง 4 ข้อนี้เป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องห ม าย *