เปลี่ยนคู่เ วรคู่пรรมให้เป็นคู่แท้ ทําอย่างไรให้หมดпรรมต่อกัน

เปลี่ยนจากร้า ยให้กลับกลายเป็นดี เปลี่ยนจากคู่เ วรคู่пรรมมาเป็นคู่แท้ คู่บุญบารมีนั้นทำได้ คือต้องทำแต่пรรมดีเท่านั้น ที่จะเปลี่ยนทุกอย่างได้ ขอให้มีศรัทธา ในความเชื่อว่า “ทำดีย่อ มต้องได้ดี ทำบุญย่อ มต้องได้บุญ”

ให้เปลี่ยนตั้งแต่จิ ตนำไปสู่การเปลี่ยนภายนอก

ทำดีกับเธอหรือเขา ในทุก ๆ เรื่อง ทั้ง กาย วาจา ใจ ปรารถนาให้เขามีความสุขและกลับเนื้อ กลับตัวเป็นคนดี ความดีเหล่านั้นจะไปละลายพฤติпรรมที่ไม่ดีของเขาให้หมด หรือเบาบางลงในระดับที่เราพอจะรับได้ หรือหมดพิ ษไปเลยยิ่งดี

หมั่นชักชวนเขาหรือเธอ ให้ทำบุญกุศล ทำทาน รักษาศีล ภาวนา

สร้างบุญกุศลร่วมกัน ก็จะเป็นบุญใหม่ และเราหมั่นอธิษฐานขอพลังบุญอันยิ่งใหญ่ช่วยทำให้เขาเดินกลับมาสู่ความดีงาม แรงอธิษฐานเหล่านั้นจะช่วยได้แน่นอน จะเร็วหรือช้า อยู่ที่บุญกุศลที่เราทำนั้น มีอานิสงส์มากน้อยเพียงใด

หลังจากการทำบุญทำทานทุกครั้ง ก็อนุโมทนาบุญ อุทิศบุญไปให้

ไม่นานนักบุญที่เขาไม่เคยมีก็จะมีขึ้น มาได้ และยิ่งได้ไปร่วมทำบุญกุศลด้วยกัน บุญของทั้งสองคนก็จะร่วมกันเป็นกองบุญที่ใหญ่ขึ้นๆ และเป็นจริงที่ว่า บุญกุศลเท่านั้นที่จะมีอำ นาจทำให้วิบากпรรมต่าง ๆ ได้เบาบางลงไปจนแทบอาจจะไม่มีผลเลยก็ได้ในชาตินี้

แต่อ ย่างไรก็ดี คงต้องได้รับเศษเ วรเศษпรรมที่ทำมา เพราะเป็นกฎแห่งпรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงไปได้

เมื่อเราได้ทำпรรมดีร่วมกันแล้ว

สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ต้องละเว้นпรรมชั่ วด้วย อย่างน้อยการรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัดนั้นจะเป็นกำแพงกั้นไม่ให้ความชั่ วและความไม่ดีมาสู่ชีวิตของเราทั้งคู่ได้

และที่สำคัญครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่า ถ้าเราทำให้คู่ของเรานั้นกล่าวอโหสิпรรมให้กับเรา และเราให้อโหสิпรรมต่อเขาหรือเธออย่างจริงใจ

วิบากпรรมไม่ดีที่เคยทำร่วมกันก็จะได้ยกเลิกไป ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากของคนทั้งคู่ เพราะสิ่งที่เราเป็นหนี้กันและกันได้ถูกชดใช้ไปแล้ว

วิบากпรรมเก่าต้องสร้างบุญโมทนาอุทิศส่วนกุศลไปให้เขา คู่เ วรคู่пรรม

เพื่อเป็นการขออโหสิпรรม ไม่ใช่เป็นการแก้пรรม пรรมนั้นแก้ไม่ได้ แต่ขออโหสิпรรมให้เขาคลายความอา ฆาตลงไปได้บ้างแต่ก็ต้องได้รับเศษเ วร เศษпรรมด้วย เพราะการกระทำหรือпรรมมันเกิดขึ้น มาแล้ว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

มีมากมายที่คู่ครองหลายคู่นั้น กลับตัวกลับใจ มีศีล เริ่มสร้างบุญ สร้างทาน ชีวิตคู่ก็เปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือ เปลี่ยนจากทุกข์สุดทนกล้ำกลืน เป็นรัก ห่วงใย เป็นคู่บุญคู่บารมี เปลี่ยนจากลำบากยากจน เป็น มั่งมี ร่ำรวย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ : คาถาความรัก คาถาเนื้อคู่ คาถารักสมหวัง คาถาให้คนรักโ หยหา สวดยังไงให้คนรัก!

ถ้าคู่ครองของทุกคู่ เข้าใจในเรื่องของกฎแห่งпรรม

รู้จักการสร้างบุญ สร้างบารมีที่ถูกต้องและได้ผล และรู้เท่าทัน พยายามที่จะสำรวมทั้งกาย วาจา ใจด้วยแล้ว ชีวิตคู่จะยิ่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างอัศจรรย์

ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนเรื่อง การครองรัก ครองเรือน คลองธรรม

ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง แนะนำว่า คู่รักทุกคู่นั้นควรมี 4 ข้อคือ

สัจจะ แปลว่าความจริง

ทมะ แปลตามตัวว่าการฝึก การฝึกหมายถึง การทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้า หรือการพัฒนานั่นเอง เพราะคนเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องมีการฝึก

ขันติ แปลว่าความอดทน ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็ง ความอดทนที่แสดงออกในทางรูปธรรม

จาคะ แปลว่าความเสียสลະ เรื่องความสุขที่ได้พูดไปก็มาลงที่นี่ด้วยคือความสามารถในการสลະความสุขของตนเองเพื่อผู้อื่น

สำหรับคู่ครองก็หมายถึงสามารถสลະความสุขของตน เพื่อคู่ครองได้ ซึ่งเมื่อพูดด้วยภาพทางบวก ก็เรียกว่า มีน้ำใจนั่นเอง การที่เราจะสลະความสุขเพื่อผู้อื่นได้ก็คือเรามีน้ำใจ พอพูดว่ามีน้ำใจก็จะทำให้รู้สึกหนักแน่น และมีความรู้สึกในทางที่ดีขึ้น

สำหรับคู่ที่เป็นคู่เ วรคู่пรรม คู่อา ฆาต ทะ เลาะเบาะแ ว้งกันรุน แรงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่มีความคิดอยู่ทุกวันว่า จะแยกทางกันได้อย่างไร

สิ่งที่จะแยกคนทั้งคู่ออกจากกันไปได้ก็คือ

ต้องรอให้วิบากпรรมที่ทำร่วมกันนั้นหมดลงเสียก่อนถึงจะแยกกันไปได้ และแรงอนิสงส์ผลบุญของตัวเรา

เท่านั้นที่จะช่วยเราได้ ที่จะพอให้วิบากпรรมต่าง ๆ ได้หมดลงหรือคลายลง อีกทั้งอาจมีпรรมมาตัดรอน пรรมมาบีบคั้น

ทำให้สิ่งที่เราทนทุกข์นั้นพลิกผันไป อย่าเป็นอันขาด อย่าไปสร้างпรรมไม่ดี โดยคิดเอาเองว่า จะสามารถตัดขาดหลีกหนีเรื่องของกฎแห่งпรรมไปได้

เพราะมีแต่จะทำให้ทนทุกข์ทรมารมากไปยิ่งขึ้น ทั้งการพยายามทำร้า ยตัวเอง การคบชู้ การประพฤติตนในทางเสื่อ มทั้งปวง

เพื่อประชดประชันคู่ครองให้โกรธ หรือเลิกรากันไป มันจะไม่เป็นอย่างที่เราห ลงคิดผิดไปอย่างนั้นแน่นอน เพราะผลของมันเลวร้า ยกว่าที่คิดมากนัก

การจะให้แยกออกจากกันด้วยดีนั้น ไม่ต้องไปทำอะไร เขา หรือเธอ

ให้หมั่นสร้างบุญแล้วอุทิศบุญให้กับคู่ครองที่มีปัญหา และขออโหสิпรรมเพื่อให้จบเ วร จบпรรมกันไป

และถอนคำอธิษฐาน สาบาน ที่อาจจะเคยทำไว้คู่กันทั้งในชาตินี้ และในอดีตชาติที่เราไม่รู้เมื่อถึงเวลาหนึ่ง บุญจะจัดสรรให้แยกกันได้โดยง่ายเอง

แต่ถ้ายังรัก ยังมีแรงปรารถนาที่อยากจะครองคู่กันอีก

มีจิ ตใจเมตตาเชื่ออยู่เสมอว่า пรรมดีจะเปลี่ยนแปลงเขา หรือเธอได้ ดวงตาและหัวใจยังคงเห็นในความดีของเขาหรือเธอ มากกว่าความไม่ดี

ให้หมั่นสร้างบุญแล้วขออโหสิпรรม อุทิศบุญแผ่เมตตาให้กับคู่ครอง ต้องได้ผลดีกลับคืน มาแน่นอน อย่างน้อยก็กับผู้ที่ได้กระทำความดี

ขอให้มีความเชื่อและศรัทธาอย่าหวั่นไหวในเรื่องของบุญกุศล “เพราะบุญนั้นเป็นที่พึ่งได้จริงในทุกเรื่องของชีวิต”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *