สามีภรรยาที่ดี มีหน้าที่ 5 ประการ

อย่างไรก็ตามเมื่อผ่านขั้นตอนการเลือ กคู่แล้ว การอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยา ทั้งคู่จะต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อ กัน ดังนี้

สามีมีหน้าที่ 5 ประการ

1. ให้ความนับถือ ยอ มรับฐานะแห่งภรรยา

2. ยกย่องให้เกียรติ ไม่ดูหมิ่นเหยี ยดหยาม

3. มีความซื่อสั ต ย์ ไม่นอ กใจ

4. มอบความเป็นใหญ่

5. หาเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายมามอบให้

ภรรยามีหน้าที่ 5 ประการ

1. จัดดูแลงานบ้านให้เรียบร้อย

2. ใส่ใจสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี

3. ซื่อสั ต ย์ ไม่ประพฤติผิดนอ กใจ

4. ช่วยประหยัดดูแลรักษาทรัพย์ที่หามาได้

5. ขยัน ไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง

สามีภรรยาเป็นบุคคลที่พึ่งเป็นพึ่งตายซึ่งกันและกัน ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้มีความซื่อสั ต ย์ต่อ กัน

ไม่ประพฤตินอ กใจกันและกัน เพราะการทำเช่นนั้นเป็นการทำร้ายจิ ตใจของกันและกัน ท่านทรงสอนให้คู่สมรสมีสัจจะคือจริงใจ

หรือซื่อสั ต ย์ต่อ กัน สอนให้มีจาคะ เสียสลະให้ปันกัน ได้ทรัพย์มาก็จัดสรรทรัพย์ที่หาได้ร่วมกัน ใช้ร่วมกัน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ท่านทรงสอนให้มีทมะ

คือรู้จักข่ มใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ ระงับอารมณ์ หรือความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน และเมื่ออยู่ร่วมกันบางช่วงของชีวิตคู่

คนใดคนหนึ่งอาจจะเจ็บป่ วยประสบเคราะห์กรรมต่าง ๆ คู่สมรสก็ต้องมีความอดทน (ขันติ) ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ

อดทนต่อ กัน คุณธรรมทั้ง 5 นี่คือ ฆราวาสธรรม ซึ่งถ้าสามีภรรยาปฏิบัติตามแล้ว ครอบครัวก็จะมีความสุข และความสุขของคู่ครองไม่มีอะไรมากไปกว่า

1. สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์

2. สุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์

3. สุขที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้

4. สุขที่เกิดจากการทำงานไม่เป็นโ ทษ

เมื่อปรารถนาที่จะครองชีวิตคู่ให้มีความสุขแล้ว ทั้งสามีและภรรยาคงต้องหมั่นหาทรัพย์โดยทางสุจริต เพราะการทำงานสุจริต และการมีทรัพย์เป็นความสุข

จากนั้นคงต้องอดทนต่อ กิ เลส ความอยากได้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น ความอยากได้นี้ผ่าน มาทางการโฆษณาทางทีวี

จากเพื่อนฝูง และระบบการขายของเงินผ่อน มิฉะนั้นจะทำให้มีการจ่ายทรัพย์ที่เกินต่อฐานะของครับครัว

ก่อความเป็นหนี้ ทำให้ไม่มีความสุข คอยแต่จะคิดหมุนเงิน จัดสรรเงิน ผ่อนนั่น ผ่อนนี่ จนเงินเดือนไม่พอใช้ ก่อให้เกิดทุกข์เมื่อ มนุษย์ยังมีกิ เลสตัณหาอยู่

ความสุขจากการครองเรือนเป็นความสุขที่มนุษย์แสวงหา และแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งห ม ายของชีวิตทุกชีวิต

ที่ปรารถนาจะได้คู่ครองที่ดีมีความสุขจากการครองเรือน เมื่อ มีความปรารถนาเช่นนี้อยู่ก็ต้องสร้างเหตุปัจจัย เพราะความสุขของครอบครัวอยู่ที่การกระทำ

หรือความประพฤติของสามีและภรรยาเป็นหลัก บุคคลทั้งสองต้องมีคุณธรรมดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงจะเป็นเหตุซึ่งนำผลมาให้คือความสุขในการครองเรือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องห ม าย *